Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest U-Cont Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Kawiory 26/2, 30-055 Kraków, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt w sprawach związanych z danymi mailowo: biuro@u-cont.pl; lub listownie U-Cont Sp. z o.o. Kawiory 26/2; Kraków 30-055

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imienia, nazwiska, nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta/klienta.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora są następujące:

 • zawieranie i realizacja umów zarówno z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz administratora jak i z klientami korzystającymi z usług administratora na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • rachunkowe związane z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizowania danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • marketing bezpośredni własnych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej, tradycyjnej), głównie w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podwykonawcy z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych;

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 10 lat. W tym czasie Administrator zapewnia ich pełne bezpieczeństwo i gwarantuje dostęp do danych tylko przez uprawnionych pracowników.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.